മുന്നോക്ക സമുദായ സംവരണ ബില്‍ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് സഭ

മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളില്‍ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 10% സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്