കിഴക്കേകല്ലട സെന്‍റ് ജോര്‍ജ്ജ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിലെ പരിശുദ്ധ മാര്‍ അന്ത്രയോസ് ബാവായുടെ 325മത് ശ്രാദ്ധപ്പെരുന്നാളും കണ്‍വന്‍ഷനും

കിഴക്കേ കല്ലട സെന്‍റ് ജോര്‍ജ്ജ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിലെ പരിശുദ്ധ

കിഴക്കേകല്ലട സെന്‍റ് ജോര്‍ജ്ജ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിലെ പരിശുദ്ധ മാര്‍ അന്ത്രയോസ് ബാവായുടെ 325മത് ശ്രാദ്ധപ്പെരുന്നാളും കണ്‍വന്‍ഷനും

കിഴക്കേകല്ലട സെന്‍റ് ജോര്‍ജ്ജ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിലെ പരിശുദ്ധ മാര്‍