വി.പത്രോസ് പൗലോസ് ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഓര്‍മ്മപെരുന്നാള്‍ പരുമല സെമിനാരിയില്‍ ആചരിച്ചു (ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി )

ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി  വി.പത്രോസ് പൗലോസ് ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഓര്‍മ്മപെരുന്നാള്‍ പരുമല സെമിനാരിയില്‍ ആചരിച്ചു 28/6/2016 –  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 29/6/2016 – 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 Photo Album

പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയുടെ 168 മത് ജന്മദിനമായ ഇന്ന് പരുമല സെമിനാരിയില് അഭി.ഡോ.ജോസഫ് മാര് ദിവന്നാസ്യോസ് വി.കുര്ബ്ബാന അര്പ്പിച്ചു.

പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയുടെ 168 മത് ജന്മദിനമായ ഇന്ന് പരുമല സെമിനാരിയില്