വിശുദ്ധിയുടെ ആദ്ധ്യാത്മികത ജാതിഭേതമന്യ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന് പകര്‍ന്ന പരുമല തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം മാതൃകാപരം : പരി. കാതോലിക്കാ ബാവാ

വിശുദ്ധിയുടെ ആദ്ധ്യാത്മികത ജാതിഭേതമന്യ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്