മാന്തളിര്‍ സെന്‍റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകയിലെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂണ്‍ 5 ന് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം നടത്തപ്പെടുന്നു

മാന്തളിര്‍ സെന്‍റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവകയിലെ സെന്‍റ് തോമസ് യുവജന