യജമാനന്റെ കബറിടത്തിൽ വേദന കടിച്ചമർത്തി ഒരു മിണ്ടാ പ്രാണി

യജമാനന്റെ കബറിടത്തിൽ വേദന കടിച്ചമർത്തി ഒരു മിണ്ടാ പ്രാണി

Comments

comments

Share This Post