ലാസറിന്റെ സുവിേശഷം: ബിജോയ്‌ ശാമുേവല്‍, അബുദാബി

ലളിതവും ഹൃദ്യവുമായ ഒരു ഉപമയില്‍ കൂടി ലോകത്തിലെ സൗഭാഗ്യെത്തക്കുറിച്ച്‌ യഹൂദചിന്തയെ യേശു തിരുത്തുന്നതാണ്‌ ഇവിടെ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്‌. ലോക സൗഭാഗ്യങ്ങള്‍ ദൈവാനു്രഗഹമാെണന്നും അതുമാ്രതമാണ്‌ ദൈവ്രപസാദത്തിന്റെ അടയാളെമന്നും അത്‌ മരമാനന്തര ജീവിതത്തിലും തുടരുെമന്നും യഹൂദന്മാരില്‍ ഭൂരിപക്ഷമാളുകളും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. കൂടുതല്‍ വായിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക.

Comments

comments

Share This Post

Post Comment