“കന്യകമറിയാമിന്റെ ഭാവം” Spiritual thoughts by Prof. Jolly Varghese

“കന്യകമറിയാമിന്റെ ഭാവം” Spiritual thoughts by Prof. Jolly Varghese
Camera – Fr. Jacob K.Thomas, Anil Philip
Editing – Fr. Jacob K.Thomas Meenkulam

Comments

comments

Share This Post