നിനുവെ കൺവെൻഷനും പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ സംയുക്ത ഓർമ്മപ്പെരുന്നാളും ആലുവ തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരിയിൽ

Ninuva

 

നിനുവെ  കൺവെൻഷനും പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ സംയുക്ത ഓർമ്മപ്പെരുന്നാളും ജനുവരി 18 മുതൽ 26 വരെ  ആലുവ തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരിയിൽ

Comments

comments

Share This Post

Post Comment