തേവലക്കര മര്ത്തമറിയം പള്ളിയില് കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ മാര് ആബോയുടെ ഓര്മ്മപ്പെരുന്നാള് 2016 ഫെബ്രുവരി 12 ന് അലൈന് സെന്റ് ഡയനീഷ്യസ് ഓര്ത്തഡോക്സ് പള്ളിയില്

Thevelakkara1

തേവലക്കര മര്ത്തമറിയം പള്ളിയില് കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ മാര് ആബോയുടെ ഓര്മ്മപ്പെരുന്നാള് യൂ.എ.ഇ മാര് ആബോ പ്രയര് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില് അലൈന് സെന്റ് ഡയനീഷ്യസ് ഓര്ത്തഡോക്സ് പള്ളിയില് 2016 ഫെബ്രുവരി 12 ന് നടത്തപ്പെടുന്നു.

 

Comments

comments

Share This Post

Post Comment