ക്രൈസ്തവ വേദ-ശാസ്ത്രത്തെ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളോട് സമന്വയിപ്പിച്ച വേദപണ്ഡിത ഗുരു ശ്രേഷ്ടൻ ഫാ.ഡോ.ടി.ജെ ജോഷ്വയെ “മലങ്കര സഭാ ഗുരുരത്നം” എന്ന പദവി നല്കി ആദരിച്ചു.

Fr.T.J Josua
ക്രൈസ്തവ വേദ-ശാസ്ത്രത്തെ ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളോട് സമന്വയിപ്പിച്ച വേദപണ്ഡിത ഗുരു ശ്രേഷ്ടൻ ഫാ.ഡോ.ടി.ജെ ജോഷ്വയെ “മലങ്കര സഭാ ഗുരുരത്നം” എന്ന പദവി നല്കി ആദരിച്ചു.

Comments

comments

Share This Post

Post Comment