2016 അഖില മലങ്കര ഓര്ത്തഡോക്സ് സന്യാസ സമൂഹം സമ്മേളനം അടൂര് സെന്റ് മേരീസ് കോണ് വെന്റില്


അഖില മലങ്കര ഓര്ത്തഡോക്സ് സന്യാസ സമൂഹം സമ്മേളനം. 2016 ഏപ്രില് 5,6,7 തീയതികളില്…അടൂര് സെന്റ് മേരീസ് കോണ് വെന്റില്

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *