പരുമല സെമിനാരിയില് ഒ.വി.ബി.സ് ഇന്ന് (01/04/2016) എ.ജി ജോസഫ് റംമ്പാന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

OVBS PArumalaപരുമല സെമിനാരിയില് ഒ.വി.ബി.സ് ഇന്ന് (01/04/2016) എ.ജി ജോസഫ് റംമ്പാന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഒട്ടെറെ കുരുന്നുകള് ഒ.വി.ബി.സ് ക്ലാസിനു പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എത്തിച്ചേര്ന്നു.

Comments

comments

Share This Post

Post Comment