പരുമല സെമിനാരിയിൽകബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന യുയാക്കീം മാർ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനിയുടെ 91മത് ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ

പരുമല സെമിനാരിയിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗൃസ്മരണാർഹനായ യുയാക്കീം മാർ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനിയുടെ 91മത് ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ 2016 ജൂൺ മാസം 6 തീയതി നടത്തപ്പെടുന്നു.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *