പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കറ്റാനം വലിയപളളി യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ “പളളിക്കൊരു മരം” എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കറ്റാനം വലിയപളളി യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ “പളളിക്കൊരു മരം” എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു
വി.കുർബാനാനന്തരം ഇടവക വികാരി ഫാ.ജേബ് ജോൺ കല്ലട, സഹവികാരി ഫാ.ബിനു ഈശോ,
ഇടവക യുവജനപ്രസ്ഥാനം ട്രഷറാർ ശ്രീ.ജിംസി വർഗീസ്,
സെക്രട്ടറി ശ്രീ.ലിബിൻ വർഗീസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് പളളിമുറ്റത്ത് വൃക്ഷത്തെ നട്ട് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *