പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇക്കോളജിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍ തയ്യാറാക്കിയ പാട്ടിന്‍റെ വരികള്‍ പ്രകാശനം പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവ തിരുമനസ്സ് കൊണ്ട് നിര്‍വിച്ചു

പത്തനാപുരം : പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇക്കോളജിക്കല്‍ കമ്മീഷന്‍ തയ്യാറാക്കിയ പാട്ടിന്‍റെ വരികള്‍ ആലപിച്ച് പ്രകാശനം പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവ മൗണ്ട് താബോര്‍ ദയറായില്‍ വച്ച് നിര്‍വിച്ചു.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *