വി.പത്രോസ് പൗലോസ് ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഓര്‍മ്മപെരുന്നാള്‍ പരുമല സെമിനാരിയില്‍ ആചരിച്ചു (ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി )

69

ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി 
വി.പത്രോസ് പൗലോസ് ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഓര്‍മ്മപെരുന്നാള്‍ പരുമല സെമിനാരിയില്‍ ആചരിച്ചു

28/6/2016 –  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

29/6/2016 – 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15

Photo Album

Comments

comments

Share This Post

Post Comment