പരുമല സെമിനാരിയിലെ ഈ വർഷത്തെ വിശുദ്ധ ശുബ് ക്കോനോ ശുശ്രുഷയ്ക്ക്പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവ പ്രധാന കാർമികത്വം വഹിക്കുന്നു

പരുമല:സെമിനാരിയിലെ ഈ വർഷത്തെ വിശുദ്ധ ശുബ് ക്കോനോ ശുശ്രുഷയ്ക്ക്പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവ പ്രധാന കാർമികത്വം വഹിക്കുന്നു 2018 ഫെബ്രുവരി 12 തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക്

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *