ഈ വർഷത്തെ OVBS അടൂർ. ആനന്ദപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ്‌ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചു

ഈ വർഷത്തെ OVBS അടൂർ. ആനന്ദപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ്‌ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചു

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *