പരുമല പെരുന്നാള്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

2018 പരുമല പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.താല്പര്യമുള്ള വൃക്തികള്‍/സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പള്ളി ഓഫീസില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടു

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *