തേവലക്കര മര്ത്തമറിയം പള്ളിയില് കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ മാര് ആബോയുടെ ഓര്മ്മപ്പെരുന്നാള് 2016 ഫെബ്രുവരി 12 ന് അലൈന് സെന്റ് ഡയനീഷ്യസ് ഓര്ത്തഡോക്സ് പള്ളിയില്

തേവലക്കര മര്ത്തമറിയം പള്ളിയില് കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ