അഭി. ഡോ. സഖറിയാ മാര്‍ തെയോഫിലോസ് പിതാവിന് പരുമല സെമിനാരിയുടെയും ഗ്രീഗോറിയന്‍ ടിവിയുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥനാ പൂര്‍വ്വമായ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

അഭി. ഡോ. സഖറിയാ മാര്‍ തെയോഫിലോസ് പിതാവിന് പരുമല

അഭി. ഡോ. യാക്കോബ് മാര്‍ ഐറേനിയോസ് പിതാവിന് പരുമല സെമിനാരിയുടെയും ഗ്രീഗോറിയന്‍ ടിവിയുടെയും പ്രാര്‍ത്ഥനാ പൂര്‍ണ്ണമായ പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

അഭി. ഡോ. യാക്കോബ് മാര്‍ ഐറേനിയോസ് പിതാവിന് പരുമല