പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും ഭാവി തലമുറക്കായി പ്രകൃതിവിഭവങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതി പരിപാലനം പരിശീലിക്കണം – പരി. കാതോലിക്കാ ബാവാ

പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും ഭാവി തലമുറക്കായി പ്രകൃതി