ക്രിസ്മസ് ഡിലൈറ്റ് 2015

സിഡ്നി: സെ. മേരിസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോൿസ് ഇടവകയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത് എക്യുമെനികൽ ക്രിസ്മസ്