സണ്ടേസ്ക്കൂള്‍ കേന്ദ്രതല സഹപാഠ്യമത്സരത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ പരുമല സെമിനാരി സണ്ടേസ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍

സണ്ടേസ്ക്കൂള്‍ കേന്ദ്രതല സഹപാഠ്യമത്സരത്തില്‍