റഹ്മോ 2013

26ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30 മുതല്‍ അബ്ബാസിയ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇന്ത്യന്‍ സ്കൂളില്‍