നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയതു-ഫാ. ബിജു പി.തോമസ്

ക്രിസ്തു യഹൂദേതര പ്രദേശമായ സോര്‍, സിദോനിലെത്തിയത്, വിശ്രമത്തിനും, തന്നെ രാജാവാക്കുന്നതിനുള്ള ജനത്തിന്റെ ശ്രമത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപെടുന്നതിനുമാണ്. അവള്‍ (കനാന്യ സ്ത്രീ) ഗുരുവിന്റെ അരികില്‍ ഓടി അണച്ചെത്തി.