കത്ത് കൈമാറി

തൃക്കുന്നത്ത് പള്ളി പെരുന്നാള്‍ സമാധാനപരമായി നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്