വെളിപ്പാടുകള്‍: -വേദവായന ഭാഗങ്ങള്‍ ദാനിയേല്‍ 2:22; ആമോസ് 3:7; വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്‍ 15:15; റോമര്‍ 16:26; 1 കൊരിന്ത്യര്‍ 2: 9, 10; എഫെസ്യര്‍ 1:9, 10; 3:5; കൊലൊസ്യര്‍ 1:26