അഭിനന്ദിച്ചു

സീനിയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ വല്‍സമ്മ ചാക്കോയെ അഭിനന്ദിച്ചു.